لیست قیمت سرویس اینترنت غیر حجمی

# سرعت مدت حجم مبلغ
1 2 مگابیت اقتصادی یک ماهه 20 گیگابایت 250,000 ریال
2 2 مگابیت اقتصادی 3 ماهه 60 گیگا بایت 750,000 ریال
3 2 مگابیت نامحدود یک ماهه 1000 گیگا بایت 400,000 ریال
4 2 مگابیت نامححدود سه ماهه 3000 گیگابایت 1,200,000 ریال
5 4 مگابیت اقتصادی یک ماهه 40 گیگابایت 400,000 ریال
6 4 مگابیت اقتصادی سه ماهه 120 گیگابایت 1,164,000 ریال
7 4 مگابیت اقتصادی شش ماهه 240 گیگابایت 2,228,000 ریال
8 4 مگابیت اقتصادی یک ساله 480 گیگابایت 4,368,000 ریال
9 4 مگابیت نامحدود یک ماهه 1000 گیگابایت 600,000 ریال
10 4 مگابیت نامحدود سه ماهه 3000 گیگابایت 1,800,000 ریال
11 8 مگابیت اقتصادی یک ماهه 50 گیگابایت 500,000 ریال
12 8 مگابیت اقتصادی سه ماه 150 گیگابایت 1,445,000 ریال
13 8 مگابیت اقتصادی 6 ماهه 300 گیگابایت 2,850,000 ریال
14 8 مگابیت اقتصادی یک ساله 600 گیگابایت 5,460,000 ریال
15 8 مگابیت نقره‌ای یک ماهه 175 گیگابایت 750,000 ریال
16 8 مگابیت نقره‌ای سه ماهه 525 گیگابایت 2,150,000 ریال
17 8 مگابیت نقره‌ای شش ماهه 1050 گیگابایت 4,275,000 ریال
18 8 مگابیت نقره‌ای یک ساله 2100 گیگابایت 8,190,000 ریال
19 16 مگابیت یک ماهه 120 گیگابایت 800,000 ریال
20 16 مگابیت سه ماهه 360گیگابایت 2,328,000 ریال
21 16 مگابیت شش ماهه 720 گیگابایت 4,560,000 ریال
22 16 مگابیت یک ساله 1440 گیگابایت 8,736,000 ریال
23 16 مگابیت "سرویس ویژه" یک ساله 5 ترابایت 13,200,000 ریال
24 20 مگابیت پر سرعت و پر حجم یک ماهه 200 گیگابایت 2,000,000 ریال
25 20 مگابیت پر سرعت و پر حجم سه ماهه 600 گیگابایت 6,000,000 ریال
26 20 مگابیت پر سرعت و پر حجم شش ماهه 1200 گیگابایت 12,000,000 ریال
27 20 مگابیت پر سرعت و پر حجم یک ساله 2400 گیگابایت 24,000,000 ریال

به مبالغ فوق 9 %مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.


شماره های تماس جهت ثبت نام: 46012587 و 46012583