نکست بیت، NextBit

لیست قیمت سرویس اینترنت غیر حجمی

# سرعت مدت حجم مبلغ
1 2 مگابیت اقتصادی یک ماهه 20 گیگابایت 250,000 ریال
2 2 مگابیت اقتصادی 3 ماهه 60 گیگا بایت 750,000 ریال
3 2 مگابیت نامحدود یک ماهه 1000 گیگا بایت 400,000 ریال
4 2 مگابیت نامححدود سه ماهه 3000 گیگابایت 1,200,000 ریال
5 4 مگابیت اقتصادی یک ماهه 40 گیگابایت 400,000 ریال
6 4 مگابیت اقتصادی سه ماهه 120 گیگابایت 1,164,000 ریال
7 4 مگابیت اقتصادی شش ماهه 240 گیگابایت 2,228,000 ریال
8 4 مگابیت اقتصادی یک ساله 480 گیگابایت 4,368,000 ریال
9 4 مگابیت نامحدود یک ماهه 1000 گیگابایت 600,000 ریال
10 4 مگابیت نامحدود سه ماهه 3000 گیگابایت 1,800,000 ریال
11 8 مگابیت اقتصادی یک ماهه 50 گیگابایت 500,000 ریال
12 8 مگابیت اقتصادی سه ماه 150 گیگابایت 1,445,000 ریال
13 8 مگابیت اقتصادی 6 ماهه 300 گیگابایت 2,850,000 ریال
14 8 مگابیت اقتصادی یک ساله 600 گیگابایت 5,460,000 ریال
15 8 مگابیت نقره‌ای یک ماهه 175 گیگابایت 750,000 ریال
16 8 مگابیت نقره‌ای سه ماهه 525 گیگابایت 2,150,000 ریال
17 8 مگابیت نقره‌ای شش ماهه 1050 گیگابایت 4,275,000 ریال
18 8 مگابیت نقره‌ای یک ساله 2100 گیگابایت 8,190,000 ریال
19 16 مگابیت یک ماهه 120 گیگابایت 800,000 ریال
20 16 مگابیت سه ماهه 360گیگابایت 2,328,000 ریال
21 16 مگابیت شش ماهه 720 گیگابایت 4,560,000 ریال
22 16 مگابیت یک ساله 1440 گیگابایت 8,736,000 ریال
23 16 مگابیت “سرویس ویژه” یک ساله 5 ترابایت 13,200,000 ریال
24 20 مگابیت پر سرعت و پر حجم یک ماهه 200 گیگابایت 2,000,000 ریال
25 20 مگابیت پر سرعت و پر حجم سه ماهه 600 گیگابایت 6,000,000 ریال
26 20 مگابیت پر سرعت و پر حجم شش ماهه 1200 گیگابایت 12,000,000 ریال
27 20 مگابیت پر سرعت و پر حجم یک ساله 2400 گیگابایت 24,000,000 ریال

لیست قیمت اینترنت پر سرعت

# مشخصات قیمت
1 سرویس 8 مگابیت یکماهه 50 گیگ 600,000 ریال
2 سرویس 8 مگابیت شش ماهه 300 گیگ 3,600,000 ریال
3 سرویس 10 مگابیت یکماهه 40 گیگ 820,000 ریال
4 سرویس 10 مگابیت سه ماهه 120 گیگ 2,460,000 ریال
5 سرویس 10 مگابیت شش ماهه 240 گیگ+5 %تخفیف 4,674,000 ریال
6 سرویس 10 مگابیت یکساله 480 گیگ+9 %تخفیف 8,954,400 ریال
7 سرویس 10 مگابیت یکماهه 80 گیگ 1,400,000 ریال
8 سرویس 10 مگابیت سه ماهه 240 گیگ 4,200,000 ریال
9 سرویس 10 مگابیت شش ماهه 480 گیگ+5 %تخفیف 7,980,000 ریال
10 سرویس 10 مگابیت یکساله 960 گیگ+9 %تخفیف 15,288,000 ریال
11 سرویس 16 مگابیت یکماهه 80 گیگ 900,000 ریال
12 سرویس 20 مگابیت یکماهه 50 گیگ 950,000 ریال
13 سرویس 20 مگابیت سه ماهه 150 گیگ 2,850,000 ریال
14 سرویس 20 مگابیت شش ماهه 300 گیگ+5 %تخفیف 5,415,000 ریال
15 سرویس 20 مگابیت یکساله 600 گیگ+9 %تخفیف 10,374,000 ریال
16 سرویس 20 مگابیت یکماهه 100گیگ 1,700,000 ریال
17 سرویس 20 مگابیت سه ماهه 300گیگ 5,100,000 ریال
18 سرویس 20 مگابیت شش ماهه 600گیگ+5 %تخفیف 9,690,000 ریال
19 سرویس 20 مگابیت یکساله 1200گیگ+9 %تخفیف 18,564,000 ریال
20 سرویس 20 مگابیت یکساله با حجم 100 گیگ 3,600,000 ریال
21 سرویس 25 مگابیت سه ماهه با حجم 100 گیگ 1,950,000 ریال
22 سرویس 30 مگابیت سه ماهه با حجم 120 گیگ 2,520,000 ریال
23 سرویس 40 مگابیت سه ماهه با حجم 60 گیگ 1,554,000 ریال
24 سرویس حجمی 30 مگابیت یک ماهه با حجم 60 گیگابایت 1,100,000 ریال
25 سرویس حجمی 30 مگابیت سه ماهه با حجم 180 گیگابایت 3,300,000 ریال
26 سرویس حجمی 30 مگابیت شش ماهه با حجم 360 گیگابایت 6,270,000 ریال
27 سرویس حجمی 30 مگابیت دوازده ماهه با حجم 720 گیگابایت 12,012,000 ریال
28 سرویس حجمی 50 مگابیت یک ماهه با حجم 120 گیگابایت 2,160,000 ریال
29 سرویس حجمی 50 مگابیت سه ماهه با حجم 360 گیگابایت 6,184,000 ریال
30 سرویس حجمی 50 مگابیت شش ماهه با حجم 720 گیگابایت 12,214,000 ریال
31 سرویس حجمی 50 مگابیت دوازده ماهه با حجم 1440 گیگابایت 24,270,000 ریال
32 سرویس حجمی 50 مگابیت یک ماهه با حجم 200 گیگابایت 3,364,000 ریال
33 سرویس حجمی 50 مگابیت سه ماهه با حجم 600 گیگابایت 9,784,000 ریال
34 سرویس حجمی 50 مگابیت شش ماهه با حجم 1200 گیگابایت 19,414,000 ریال
35 سرویس حجمی 50 مگابیت دوازده ماهه با حجم 2400 گیگابایت 38,670,000 ریال
36 سرویس حجمی 50 مگابیت یک ماهه با حجم 300 گیگ 4,864,000 ریال
37 رویس حجمی 50 مگابیت سه ماهه با حجم 900 گیگابایت 14,280,000 ریال
38 سرویس حجمی 50 مگابیت شش ماهه با حجم 1800 گیگابایت 28,414,000 ریال
39 سرویس حجمی 50Mbps یک ساله با 3600 گیگ حجم پایه 55,000,000 ریال
40 سرویس حجمی 50 مگابیت یک ماهه با حجم 1000 گیگ 15,364,000 ریال
41 سرویس حجمی 50 مگابیت یک ماهه با حجم 1350 گیگ 20,000,000 ریال
42 سرویس حجمی 100 مگابیت یکساله با حجم 1500 گیگ 25,174,000 ریال
43 سرویس حجمی 100 مگابیت یکساله با حجم 2000 گیگ 32,674,000 ریال
44 سرویس حجمی 100 مگابیت یکساله با حجم 6000 گیگ 92,674,000 ریال
اسکرول به بالا